Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica

Torres 9 d'Octubre, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

La Campanya MacrogranjasNO hi presenta al·legacions.

El passat 25 de setembre finalitzà el plaç d’informació pública de l’Avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana. Durant aquest període es podien presentar per la ciutadania al·legacions i observacions al esborrany del mateix amb a finalitat de prendre-les en consideració en la tramitació del projecte. 

Considerant que, a més de la incidència en els carrers, és de vital importancia participar en les vies formals de transformació de la societat; la Campanya MacrograngesNO ha volgut aprofitar per a presentar-hi doncs les seues al·legacions. 

On queda la ramaderia intensiva en al Llei?

No es pot oblidar que hi teniem a més un compromís a revisar: en la PNL aprobada en les Corts el 30 de juny de 2020 sobre la ramaderia industrial, en la línia de prendre acció política concreta per mitigar algunes de les moltes problemàtiques que aquest sector presenta, en el punt setè, es comprometeren a “incloure en les futures normatives sobre canvi climàtic i residus desenvolupades pel Consell apartats específics sobre l’impacte ambiental de la ramaderia intensiva i les macrogranges

I rere comprobar que, al nostre criteri, això no hi havia ocorregut certament en aquesta llei; decidirem, encara que no hi és el nostre objectiu principal (que ho és de molt més ambiciós), fer-hi les nostres propostes de millora per a mitigar la problemática d’emissions i de contaminació de les aigües que la ramaderia intensiva hi provoca.

Qué hi proposarem?

Amb l’objectiu esmentat i rere una semana de treball estudiant la llei i les normatives europees, les quals entenem hem de superar si volem dotar de sentit a l’autonòmica, proposarem:

1) Que, donada la situació del territori valencià pel que fa a la concentració de nitrats en les aigües subterrànies;  en la planificació i les actuacions que desenvolupen les administracions públiques valencianes, en relació amb l’activitat ramadera, per a reduir les emissions i la resilència del territori tinguen en compte la “c) La protecció de les zones vulnerables a la contaminació per nitrats front a la gestió incorrecta de purins, fems i residus agraris i concretament:

i) evitant la concentració d’explotacions ramaderes que els hi puguin afectar

ii) el foment de la planificació dels abocaments tenint en compte la vulnerabilitat de les zones on es proposen i la distància de les mateixes respecte de l’explotació

iii) el control de períodes de recàrrega de nitrats de les terres i de limitació temporal dels abocaments a les mateixes

2) Que, per protección del principi “qui contamina paga” i entenent que buscar les millors tècniques disponibles (MTD) per a reduir les emissions és una obligació, s’entengui “com a exigibles a efectes d’aquest apartat 122.2 de la Llei, les inversions fetes per al compliment o adaptació a les MTD”; de forma tal que, en ser millores exigibles per al compliment de la Llei, aquestes no puguin utilitzar-se per a deduir la quota de l’impost que la llei preveu per a les emissions de CO2 i metà. Com sí ho podrien ser aquelles millores que hi bajen enfocades a l’absorció de CO2 i no solament a reduir-hi les emissions. 

3) Que, donada la impòrtancia que tenen els canvis de dieta i del sistema d’oferta agroindustrial en el canvi climàtic i l’ùs del sòl, es fomenti (dintre del art. 97 de la Llei) que les entitats locals incentivin al sector privat també en “n) la producció d’aliments d’origen vegetal que suposen una alternativa als d’origen animal o) l’implementació de menús vegetarians o vegans complets

4) Que, donada la importància que tenen els canvis de dieta i del sistema d’oferta agroindustrial en el canvi climàtic i l’ùs del sòl,  el Fons per a la Transició Ecològica es pugui usar per a impulsar també: “s) l’estimulació de la investigació i producció d’aliments d’origen vegetal que suposen una alternativa als d’origen animal, t) la promoció de dietes basades en vegetals i l’implementació de menús vegetarians i vegans en institucions públiques o semipúbliques, i v) la comunicació i educació sobre nutrició vegetariana o vegana”. 

Alguna cosa més?

Per a recolçar les nostres peticions, a més d’arguments hem aportat documentació al respecte, entra la qual volem destacar l’estudi: Climate Change and Land. And IPCC Special Report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Summary for Policymakers. Que aporta dades i arguments científics així com recorda la importancia de la Transició Alimentària per a frenar el canvi climàtic

Seguirem treballant, recerca rere recerca, reunió rere reunió per a solucionar les problemàtiques i frenar l’amenaça que les macrogranges són per al nostre territori.